Política de protecció de dades personals de la revista
Els Colors del Pla de l'Estany

Qui és el responsable del tractament de les dades?

La Revista Els Colors del Pla de l’Estany, SL, de titularitat de Josep Font del Amo. Josep Font del Amo, amb NIF 77910177-T, adreça Polígon Industrial UP4 – carrer Puigpalter, SN, de Banyoles (CP 17820), tel.: 972 570 318, adreça electrònica info@revistaelscolors.com


Amb quina finalitat tractem les dades personals?

A la REVISTA ELS COLORS DEL PLA DE L’ESTANY, SL tractem la informació dels nostres clients amb les finalitats següents:
- Organització dels serveis de REVISTA ELS COLORS DEL PLA DE L’ESTANY i gestió de l’agenda.
- Registre i seguiment de la prestació dels serveis que s’ofereix als clients.
- Manteniment de la història de la revista.
- Realitzar gestions de facturació.
- Informar dels serveis que oferim.


Quant de temps conservarem les dades?

Les dades de gestió administrativa del client es conservaran mentre sigui vigent la relació de prestació de serveis. Les dades financeres i de facturació es conservaran fins que no hagin prescrit les responsabilitats en matèria fiscal (art. 66 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària). Durant el mateix termini es conserven les dades dels nostres proveïdors.
Les dades de contacte que figuren a les nostres llistes de distribució per enviament de mailings informatius o newsletters, es conserven mentre la persona destinatària ho autoritza. S’eliminen immediatament després que ho demani la persona interessada.


Quina és la legitimació per al tractament de les dades?

El tractament de les dades de l’històric de publicacions es porta a terme en el marc de la relació contractual, amb els nostres clients, de prestació dels nostres serveis.
El tractament de les dades a efectes d’organització i administració es tracten per l’interès legítim de la REVISTA ELS COLORS DEL PLA DE L’ESTANY i a fi i efecte de poder oferir els serveis que els clients sol·liciten.
Les dades dels proveïdors de REVISTA ELS COLORS DEL PLA DE L’ESTANY es tracten en compliment d’obligacions legals i en el marc de la relació contractual.
Les dades de les persones que figuren a les llistes de distribució d’informació es tracten en base al consentiment d’aquesta persona.


A qui es comuniquen les dades?

REVISTA ELS COLORS DEL PLA DE L’ESTANY tracta les dades respectant escrupulosament les obligacions de confidencialitat. Únicament el client, o les persones autoritzades pel client, tenen accés a les seves dades.
Es comuniquen també a entitats bancàries les dades dels proveïdors a efectes d’abonament de les factures emeses. Les dades fiscals que figuren a la facturació es comuniquen a l’Administració Tributària.


Quins són els drets de les persones de qui tractem les dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si la REVISTA ELS COLORS DEL PLA DE L’ESTANY estem tractant dades personals que la concerneixen, o no. En el cas que sigui així les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
En determinades circumstàncies els interessats poden oposar-se al tractament, demanar la portabilitat de les dades o sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. El dret a la portabilitat és el dret a obtenir les dades en un format estructurat d’ús comú i a transmetre’ls a un altre responsable. En el cas que es sol·liciti la limitació del tractament únicament els podrem tractar amb el consentiment de la persona interessada, o per formular, exercir o defensar-nos de reclamacions, o per tal de protegir els drets d'una altra persona física o jurídica, o per raons d'interès públic.


Com es poden exercir els drets?

Mitjançant un escrit adreçat a REVISTA ELS COLORS DEL PLA DE L’ESTANY. Amb molt de gust atendrem els suggeriments i respondrem les sol·licituds d’informació o aclariments. Si la persona interessada considera que els seus drets no s’han atès adequadament, es pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, Calle Jorge Juan, 6, 28001 Madrid.